ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – Α1


Ιδιαίτερα μαθήματα Λογιστικής παραδίδονται από πτυχιούχο λογιστή - φοροτεχνικό Α' τάξης, με πολυετή εμπειρία, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Τηλ.: 2241066304
Ιδιαίτερα μαθήματα Λογιστικής παραδίδονται από πτυχιούχο λογιστή – φοροτεχνικό Α’ τάξης, με πολυετή εμπειρία, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Τηλ.: 2241066304

 • A. Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας
 • Β. Εργασίες Λογιστή κάθε ημέρα
 • Γ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος του μήνα
 • Δ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος της χρήσης
 • Ε. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Κατηγορίες Οντοτήτων – Κριτήρια κατάταξής τους
 • Ανάλυση και εφαρμογή των ΕΛΠ – Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου – Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
 • Βασικές λογιστικές αρχές
 • Δικαιολογητικά – Παραστατικά εγγραφών
 • Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
 • Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας – Διακίνηση – Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγηση
 • Εμπορική Διαχείριση:  Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις
 • Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
 • Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
 • Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
 • Συμπληρωμένα έντυπα Εφορίας Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 με όλα τα «κρίσιμα σημεία»
 • Εφορία, ΓΕΜΗ – Νομαρχία, Επιμελητήριο, με συμπληρωμένα υποδείγματα
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου
 • Απογραφή της Εταιρείας στο ΕΦΚΑ – ΙΚΑ, λοιπά ταμεία
 • Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
 • Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
 • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
 • Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών
 • Τεχνικές εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών
 • Ροή καταχώρησης των λογιστικών Εγγραφών
 • Τα σημεία που πρέπει κάποιος απαραίτητα να γνωρίζει
 • Έλεγχος Ισοζυγίου – Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
 • Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσίας, κλπ
 • Χορήγηση πίνακα με check list για το κλείσιμο του μήνα
 • Τεχνικές Ελέγχου των δεδομένων του μήνα

Φόροι – Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 • ΦΠΑ Διπλογραφικών βιβλίων, διαδικασία – Τεχνικές Επαλήθευσης
 • Φ.Μ.Υ., υπολογισμός συμφωνία με βιβλία και Μισθοδοσία
 • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,

Ε. Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο της Χρήσης –> Βήμα – Βήμα

Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.4308/2014 ΦΕΚ Α’

 • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
 • Αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων – Δημιουργία Μητρώου Παγίων
 • Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν.4172/2013)
 • Χρόνος έναρξης υπολογισμού των αποσβέσεων
 • Οι αποσβέσεις για τις νέες επιχειρήσεις
 • Τεχνική Απομείωσης & Αναστροφής απομείωσης παγίων
 • Πίνακας με συντελεστές αποσβέσεων κατά κατηγορία παγίου
 • Απογραφή Αποθεμάτων (Χειρισμός Ελλειμμάτων και Πλεονασμάτων)
 • Αποτίμηση μενόντων – Απογραφή-Αγορές – Εισαγωγές
 • Αποθέματα: Απογραφή – αποτίμηση, αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις, αυτοπαραδόσεις
 • Μέθοδοι αποτίμησης (μέση σταθμική, FIFO, κλπ)
 • Ο λογιστικός χειρισμός της αποτίμησης και ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης
 • Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
 • Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος
 • Λογιστική διαχείριση Μετ/κών Λογαριασμών (Λ/σμοί 36 & 56)
 • Προβλέψεις Δάνεια – Factoring
 • Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
 • Η Αποτίμηση των Χρεογράφων και των Συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις (Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός)
 • Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις – Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
 • Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
 • Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
 • Ισολογισμός – Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης -86 -Κέρδη – Ζημίες Χρήσεως
 • Πίνακας λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, με Μόνιμες και Προσωρινές Διαφορές, με απεικόνιση του στο Έντυπο Ε3
 • Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
 • Συμπλήρωση Πίνακα Κ, εντύπου Ε3, ΠΟΛ.1042/16.3.2016 & ΠΟΛ.1047/2017
 • Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε )
 • Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ), Έντυπα ΕΝ, Ε3, Ε2
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, συμφωνίες με Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προκαταβολή επόμενης χρήσης
 • Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
 • Φορολογία Μερισμάτων
 • Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Μελέτη των κρίσιμων στοιχείων για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας
 • Πλήθος χορηγούμενων βοηθητικών αρχείων σε excel
 • Εφαρμοσμένο με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).
 • Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΕ και Ε.Π.Ε. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)
 • Διαδικασία & Χρόνος υποβολής τους.
 • Πρακτικά Γ.Σ. & συγκρότησης σε 

Χορηγείται πλήθος σημειώσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα πλήρως επικαιροποιημένα.